RODO W FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSI?BIORCZO?CI ?TWóJ STARTUP”

Wst?p  1

Kto jest administratorem danych? 1

Jakie dane gromadzimy? 2

1.        PRZETWARZAMY PA?STWA DANE W NAST?PUJ?CYCH CELACH   2

2.        JAKIE DANE NALE?Y NAM PODA??  2

3.        KOMU MO?EMY UDOST?PNIA? PA?STWA DANE OSOBOWE   3

4.        PRZEZ JAKI CZAS B?DZIEMY PRZECHOWYWA? PA?STWA DANE OSOBOWE   3

Przekazywanie danych do Państw trzecich   4

Prawo do dost?pu i poprawiania danych   5

1.        PRZYS?UGUJ? PA?STWU NAST?PUJ?CE UPRAWNIENIA: 5

2.        PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU   6

Informacja o dobrowolno?ci podania danych   6

Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora   6

Zgoda   6

PRAWO DO SKARGI 7

Wst?p

Od dnia 25 maja 2018 roku obowi?zywa? b?d? przepisy Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w zwi?zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochrony danych)
(dalej: ?Rozporz?dzenie”).

Niniejsze Rozporz?dzenie wprowadza szereg zmian dotycz?cych obowi?zków podmiotów przetwarzaj?cych dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem danych?

1.      Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSI?BIORCZO?CI ?TWóJ STARTUP” z siedzib? w Warszawie (adres siedziby:
ul. ?urawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu +48 536 166 889., adres e-mail: founder@www.frenchseductor.com w zwi?zku z realizowan?  przez Yevhenii Zadorin zorganizowan? cz??ci? przedsi?biorstwa o nazwie Yevhenii Zadorin (dalej: ?Fundacja”)

Jakie dane gromadzimy?

 

1.      PRZETWARZAMY PA?STWA DANE W NAST?PUJ?CYCH CELACH:

 

a.      podj?cia na Państwa ??danie wszelkich dzia?ań zmierzaj?cych do zawarcia umowy i wykonania umowy (art.  6 ust. 1 lit.b Rozporz?dzenia),

b.     marketingu i promocji produktów oferowanych przez Fundacj? Rozwoju Przedsi?biorczo?ci ?Twój StartUp” z siedzib? w Warszawie b?d?cych naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.
1 lit. f Rozporz?dzenia),

c.      wype?niania wszelkich ci???cych na nas obowi?zków prawnych w zwi?zku z podj?t? wspó?prac? (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz?dzenia), cel ten zwi?zany jest z obowi?zkami prawnymi przechowania okre?lonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

·       art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);

·       art 34 ust. 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723);

·       art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

d.     w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz?dzenia);

e.      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz?dzenia);

f.      w okre?lonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub wi?kszej ilo?ci celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporz?dzenia) - je?li wyrazi Pan/Pani zgod? na wykorzystywanie swoich danych, tre?? tej zgody b?dzie okre?la? w jakim konkretnie celu b?dziemy przetwarza? te dane.

Informujemy, i? we wskazanych wy?ej celach nie b?dziemy dokonywa? profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przysz?ych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego okre?lanie, któr? ofert? mo?e by? Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcze?niejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotycz?cej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powy?szym poinformowany/a poprzez uzupe?nienie niniejszej informacji i przes?anie jej na wskazany przez Pan/Pani? adres poczty elektronicznej.

 

2.      JAKIE DANE NALE?Y NAM PODA??:

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia  (je?li ich Państwo nie podadz?, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo mo?emy poprosi? o dane opcjonalne, które nie maj? wp?ywu na zawarcie umowy  (je?li ich nie otrzymamy, nie b?dziemy mogli, np. dzwoni? pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, ?wiadcz?c us?ugi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie si? u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencj? dzia?ania naszych us?ug, z których Pan/Pani korzysta.

Zawieraj?c umow? lub w czasie trwania umowy, mo?e Pan/Pani dodatkowo np. zamówi? us?ugi nieobj?te dot?d umow?. Je?eli b?dzie to wymaga?o wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny ni? opisany w tym dokumencie, brakuj?ce informacje uzupe?nimy i przeka?emy, o ile to mo?liwe, przed uzyskaniem danych. W pozosta?ym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostan? aktualne

 

3.      KOMU MO?EMY UDOST?PNIA? PA?STWA DANE OSOBOWE:

 

a.      Organy w?adzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymuj? danych w ramach konkretnego post?powania na podstawie prawa (w zale?no?ci od podstawy kompetencyjnej);

b.     Podmioty, które przetwarzaj? Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacj? umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzaj?ce). B?d? to, m.in.: beneficjenci Fundacji,  informatycy, firmy archiwizuj?ce, podmioty ?wiadcz?ce us?ugi bankowe i p?atnicze, firmy hostingowe.

c.      Zewn?trzni administratorzy danych (tzw. Równoleg?y Administrator, któremu dane s? udost?pniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadz?ce dzia?alno?? kuriersk? lub pocztow?, podmioty nabywaj?ce wierzytelno?ci - w razie niezap?acenia przez Państwa naszych faktur w terminie),

d.     Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji mi?dzynarodowej, je?eli podejmiemy decyzj?, o takim przekazaniu;

 

4.      PRZEZ JAKI CZAS B?DZIEMY PRZECHOWYWA? PA?STWA DANE OSOBOWE?

 

Pani/Pana dane osobowe b?d? przetwarzane przez okres niezb?dny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

 

a)     w zakresie realizacji zawartej przez Pani?/Pana z Fundacj? umowy w zwi?zku z dzia?alno?ci? ZCP o nazwie Yevhenii Zadorin , przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:

·       przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania okre?lonej dokumentacji ksi?gowej i okre?lonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;

·       przez okres wynikaj?cy z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

b)     w zakresie wype?niania obowi?zków prawnych ci???cych na Fundacji w zwi?zku z prowadzeniem dzia?alno?ci prawnej i realizacj? zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wype?nienia tych obowi?zków przez Fundacj?;

c)     w zakresie wewn?trznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wype?nienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowi?cych podstaw? tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pani?/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

d)     w zakresie marketingu i promocji us?ug oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

e)     w zakresie wyra?onej zgody – do czasu jej wycofania.

 

Przekazywanie danych do Państw trzecich

 

Twoje dane osobowe b?d? przekazywane do: Ukrainy, Rosji tj. do państwa trzeciego  które nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony Twoich danych w zwi?zku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (prosz? wybra?, je?eli Komisja Europejska nie wyda?a decyzji co do odpowiedniego poziomu ochrony danych);

 

Prawo do dost?pu i poprawiania danych

1.   PRZYS?UGUJ? PA?STWU NAST?PUJ?CE UPRAWNIENIA:

a.      prawo dost?pu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporz?dzenia),

b.     prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
(art. 16 Rozporz?dzenia),

c.      prawo do usuni?cia danych osobowych z naszych systemów tzw. ?prawo
do bycia zapomnianym” - je?eli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby?my przetwarzali Pani/Pana dane, mo?e Pani/Pan za??da?, aby?my je usun?li (art. 17 Rozporz?dzenia),

d.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - mo?e Pani/Pan za??da?, aby?my ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wy??cznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani?/Panem dzia?ań, je?eli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawid?owe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, ?eby?my je usun?li, bo s? Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani?/Pana sprzeciwu wzgl?dem przetwarzania danych (art. 18 Rozporz?dzenia),

e.      Prawo do przenoszenia danych - ma Pani/Pan prawo otrzyma? od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie u?ywanym formacie nadaj?cym si? do odczytu maszynowego (np. format ?.csv”) dane osobowe Pani?/Pana dotycz?ce, w których posiadaniu jeste?my na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody.  Uprawnienie to b?dzie Pani/Panu przys?ugiwa?o, gdy b?dziemy posiada? Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy b?dziemy posiada? Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie b?d? Państwo mieli mo?liwo?ci skorzystania z tego uprawnienia. Mo?e Pani/Pan zleci? nam przes?anie tych danych bezpo?rednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporz?dzenia),

f.      prawo do cofni?cia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w ka?dej chwili ma Pani/Pan prawo cofn?? zgod? na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporz?dzenia. Cofni?cie Pani/Pana zgody nie b?dzie wp?ywa? na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofni?cie zgody wyst?puje poprzez wys?anie wiadomo?ci mailowej na adres:  start@www.frenchseductor.com

 

W celu skorzystania z powy?szych uprawnień, prosimy o przes?anie wniosku
o odpowiedniej tre?ci na adres Fundacji lub z?o?enia go osobi?cie w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci ?Twój StartUp” (ul. ?urawia 6/12 lok. 766,
00-503 Warszawa).

2.   PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezale?nie od praw wymienionych wy?ej mo?e Pan/Pani w dowolnym momencie wnie?? sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpo?redniego - art. 21 Rozporz?dzenia. Po przyj?ciu wniosku w tej sprawie jeste?my zobowi?zani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mo?e Pan/Pani w dowolnym momencie wnie?? sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), je?li podstaw? wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny - art. 21 Rozporz?dzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie b?dziemy ju? mogli przetwarza? danych osobowych obj?tych sprzeciwem na tej podstawie, chyba ?e wyka?emy, i? istniej?:

·       wa?ne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wed?ug prawa uznaje si? za nadrz?dne wobec Państwa interesów, praw i wolno?ci,

lub

·       podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wi?cej informacji mo?ecie Państwo znale?? w art. 21 Rozporz?dzenia.

Informacja o dobrowolno?ci podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych nast?puje w celu zawarcia i realizacji umowy z Fundacj?, podanie przez Pani?/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencj? niepodania tych danych b?dzie brak mo?liwo?ci zawarcia i realizacji tej umowy.

Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora

Je?eli Fundacja zdecyduje przetwarza? Pani/Pana dane osobowe w celu innym ni? cel, w którym dane osobowe zosta?y zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Pani?, o tym innym celu oraz udzielimy  wszelkich innych stosownych informacji.

Zgoda

Je?eli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowi?zku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, mo?emy prosi? o wyra?enie zgody na okre?lone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda mo?e umo?liwia?, np. udost?pnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podj?cie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa ??danie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Pani?/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzielon? nam zgod? mo?e Pan/Pani w ka?dej chwili wycofa? (nie b?dzie to wp?ywa? na zgodno?? z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofni?ciem takiej zgody). Cofni?cie zgody nast?puje przez stosown? informacj?, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdzia?u ?Prawo do dost?pu i poprawiania danych”  niniejszego dokumentu.

Je?eli wyrazi Pan/Pani zgod? na wykorzystywanie swoich danych, tre?? tej zgody b?dzie okre?la?, w jakim celu b?dziemy przetwarza? te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych b?dzie stosowana tylko w celach, w których nie znajd? zastosowania inne przes?anki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powy?ej.

PRAWO DO SKARGI

Je?eli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundacj? Rozwoju Przedsi?biorczo?ci ?Twój StartUp” z siedzib? w Warszawie narusza przepisy Rozporz?dzenia,
to przys?uguje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań zach?camy do kontaktu pod adrese

在线BT天堂WWW-7723在线观看视频高清无删减